Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Spolu a každý sám ve víru první poloviny 20. století.

Výstava, složena z pěti bannerových panelů, je soustředěna na léta 1918 až 1948, přičemž klade akcent na vzájemné vztahy a konkrétní postoje československé a židovské reprezentace při vzniku československé státnosti a vyhlášení Státu Izrael. Výstava bude oficiálně představena odborné i laické veřejnosti při příležitosti otevření Českého domu v Jeruzalémě. Následně bude prezentována v Kfar Masaryk a Tel Avivu.

Rok 2018 je rokem stého výročí vyhlášení Československé republiky a rovněž rokem 70. výročí vyhlášení Medinat Jisra'el. Data založení obou států od sebe dělí třicet let, avšak navzdory tomu jejich občané byli úzce propojeni vzájemnou aktivní podporou právě v rozhodujících okamžicích jejich vzniku. Tento fakt není dílem náhody; je výsledkem vzájemného dějinného propojení a vzájemné podpory v otázkách boje proti antisemitizmu a propagování politického, vědeckého a kulturního realizmu a demokracie. Je přímo symbolické, jak dokazuje výstava odborně připravena Historickým ústavem AV ČR a podpořená Československou obcí legionářskou, že Židé na mezinárodním poli podporovali vznik československého státu a aktivně se na poli hospodářském, politickém a rovněž kulturním podíleli zvláště na rozkvětu jeho prvorepublikového období. Židé zde žijící považovali Československo za stát, jenž je schopen zaručit jejich práva ústavně garantovaná.

 

     Bohužel, po násilném rozpadu Česko-Slovenska v polovině března 1939 jeho židovské obyvatelstvo nebylo uchráněno od nacistického pronásledování a genocidy, podporovaných rovněž domácími reprezentanty protektorátu. Z 320 tisícové komunity Židů žijících ve všech částech Československa jich v průběhu let 1942 až 1945 více než 240 tisíc zahynulo násilnou smrti převážně ve vyhlazovacích koncentračních táborech.

 

     Navzdory tomuto faktu několik tisíc československých Židů se zapojilo do aktivního protifašistického a protinacistického odboje a boje jak v porobené zemi, tak v rámci československé zahraniční armády ale rovněž ostatních spojeneckých armád. Odboj v ilegalitě i na otevřeném válečném poli proti nacistům a domácím přisluhovačům se udál za hrdinství židovských letců, pěšáků, politiků a intelektuálů z Československa. Jejich přičiněním bylo nacistické Německo a státy Osy poraženy a Československo obnoveno.

 

     Českoslovenští Židé patřili k nejodvážnějším bojovníkům, ale návraty do mírového života byly pro většinu přeživších bolestné a často doprovázené otázkou: Proč jsem to prožil právě já? Uvítali vyhlášení státu Izrael, zúročili zkušenosti z druhé světové války a též mnozí z nich jej pokládali za naději svého smysluplného života. V květnu 1948 a následných dnech se opět setkali českoslovenští občané v boji proti antisemitizmu, za realizmus demokratického bytí podpořený bohatou vzájemnou historii.

 

      Všichni, komu není osud československých Židů v letech 1918 až 1948 lhostejný a současně jsou úzce spojeni s dějinami počátků československé a izraelské státnosti, či jen chtějí rozšířit své znalosti o svých dějinách, jsou srdečně zváni na výstavu Together and every man for himself in the turmoil of the first half of the 20th century (Spolu a každý sám ve víru první poloviny 20. století). Výstava v malé formě, avšak bohatá obsahem nejen konstatuje fakta, ale především vyzývá k zamyšlení a podněcuje otázky. Současně tak zavazuje k dalšímu výzkumu dějinné existence a vzájemného vztahu československých občanů žijících před a v době československé státnosti.

 

Výstava je darem Historického ústavu AV ČR a Československé obce legionářské všem židovským bojovníkům za československou a izraelskou státnost u příležitosti 70. výročí vzniku Státu Izrael.

 

Pořadatelé: Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Československá obec legionářská

Autor: Zlatica Zudová - Lešková
Oponent: Jan Němeček
Grafik: Petr Čížek

 

Partneři: